Storitve

Storitve na področju gradbeništva

Registrirani smo za gradnjo stanovanjskih ter nestanovanjskih stavb

Gradbeno podjetje GPI Tehnika teži k zagotavljanju kvalitetne usluge na  širokemu spektru gradbenih in inženirskih storitev. Ker je v vsakem poslovnem sodelovanju ključno zaupanje, slednje gradimo na podlagi znanja  strokovnega  kadra, na korektnih poslovnih odnosih in skupnem reševanju problemov. Dobre poslovne odnose skušamo vzdrževati tudi z nam konkurenčnimi podjetji  s katerimi se od časa do časa  povezujemo v konzorcije pri pridobivanju večjih projektov. 

Zaposlenim v podjetju je omogočena redno udeležba na strokovnih predavanjih in seminarjih ter ogledih sejmov s področja gradbeništva. Tako je strokovni kader dobro seznanjen z aktualnimi načini gradnje, gradbeno tehnologijo in mehanizacijo in opremo ter novimi materiali. Zavedamo se, da je  sledenje novim dognanjem, prijemom in tehnologijam v gradbeništvu ključno za obstoj na trgu in to skušamo tudi udejanjati.

Gradbena dela

Gradbena mehanizacija

Obrtniška dela

Gradbeni inženiring

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Storitve na področju projektiranja

Nudimo izdelavo vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije:

  • idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ),
  • idejni projekt (IDP)
  • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
  • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
  • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
  • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

IDEJNA ZASNOVA (IDZ) in pridobivanje projektnih pogojev

Dokumentacija idejne zasnove je obvezna priloga vlog za pridobitev projektnih pogojev za priključitev pristojnih mnenjedajalcev.

Najprej se z investitorjem podrobneje dogovorimo o zasnovi objekta, ki ga namerava graditi (gabariti, oblika objekta, potrebe po prostorih, želje investitorja, lega objekta,…) ter skupaj preučimo možnost gradnje na želeni lokaciji, kakor tudi preučimo terenske razmere, katastrsko stanje, urbanistične pogoje,…

V sodelovanju z investitorjem izdelamo IDZ na podlagi katere pristojne mnenjedajalce (upravljalce javne gospodarske infrastrukture) zaprosimo za izdajo projektnih pogojev (PP).

Za izdajo projektnih pogojev zaprosimo tudi mnenjedajalce, ki izdajo mnenja za gradnjo znotraj varovanih območjih (npr. ARSO za gradnjo znotraj vodovarstvenega ali naravovarstvenega območja, ZVKDS zaradi gradnje znotraj območja varovanja kulturne dediščine,….).

V primeru, če se projektnih pogojev ne izda v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za izdajo projektnih pogojev pa je potrdilo o oddani zahtevi.

IDEJNI PROJEKT (IDP)

Na podlagi idejnega projekta se izbere najustreznejša rešitev oblikovanja prostora in objekta ter izbere materiale.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD)

DGD je podlaga za pridobitev mnenj k rešitvam pristojnih mnenjedajalcev in podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri izdelavi projekta zasnovo objekta uskladimo z željami investitorja, urbanističnimi pogoji, pogoji soglasodajalcev in predpisi.

DGD vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o projektu, tehnično poročilo ter lokacijske in tehnične prikaze.

Lokacijski prikazi vključujejo – opis situacije obstoječega stanja (izdelan na grafičnem prikazu geodetskega načrta in vključuje podatke o vodah, stavbah, reliefu, rabi zemljišč in rastlinstvu ter prikaz obstoječih infrastrukturnih vodov ter hidrantov in virov za gašenje; regulacijske črte prostorskega akta (gradbene meje in regulacijske linije), varstvena območja, podatek o dokončnih mejah zemljiških parcel), gradbeno in ureditveno situacijo (prikazuje zemljišče za gradnjo in navedbo površine (slednje v primeru novogradnje), objekte v stiku z zemljiščem, projekcijo izpostavljenih delov objektov na zemljišče (nadstreški, balkoni, klančine, zunanja stopnišča), zazidano površino, utrjene prometne in funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, površine za intervencijo), zelene površine, območje gradbišča …) ter prikaz komunalne oskrbe objekta, priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in predstavitev infrastrukturnih vodovodov (vsebuje prikaz zagotavljanja oskrbe/priključitev in pot priključka – za pitno vodo, za energijo (elektrika, plin, vročevod), odvajanje odpadnih voda, hidrantna omrežja in drugo infrastrukturo ter območja zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

Tehnični prikazi vključujejo (izrisano v merilu med 1:100 – 1:2000) – zasnovo tlorisov etaž, ki vsebujejo podatke o namenu in velikosti prostorov ter pripadajočih površin znotraj in zunaj objekta; vsaj dva karakteristična prereza in prikazane fasade (vsaj dve fasadi oz. tiste, ki mejijo na javni prostor); gradbeno situacijo (zasnova tlorisov objektov in površin) in pregledno situacijo ter vertikalni prikaz poteka in karakteristični prerez objektov ter pregled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objektov.

Tehnično poročilo vsebuje opise – gradnje in njenih značilnosti, skladnosti gradnje s prostorskimi akti in pridobljenimi projektnimi ter drugimi pogoji in predpisi, pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico in izsledke raziskav ter druge vsebine določene s predpisi. Navede se tiste načrte, ki v fazi PZI zagotavljajo izpolnitev bistvenih zahtev objekta in druge strokovne podlage, ki so izdelane pri nadaljnjem projektiranju.

Od mnenjedajalcev, ki so podali projektne pogoje je potrebno pridobiti mnenja k projektnim rešitvam. Rok za izdajo mnenj pri zahtevnem objektu je 30 dni, pri manj zahtevnem objektu 15 dni, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa 10 dni. Rok za izdajo mnenj v varovanih območjih, je 30 dni za vse vrste objektov.

Po pridobitvi potrebnih mnenj k projektnim rešitvam, projekt skompletiramo in zapečatimo. Dva izvoda projektne dokumentacije se vložita na upravno enoto.  Potrebno je še poravnati komunalni prispevek, ki ga izračuna občina. Ko UE pregleda dokumentacijo izda gradbeno dovoljenje.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Namen projekta za izvedbo je prikaz načina gradnje, izvedbo detajlov in pravilno uporabo izbranih materialov.

Po pravnomočnosti gradbena dovoljenja, se lahko prične druga faza gradnje, ki zajema zakoličbo in prijavo pričetka gradnje. Vloga za pričetek gradnje se vloži na UE. K vlogi je potrebno priložiti projekt za izvedbo PZI na CD nosilcu.

Projekt PZI vsebuje: Vodilni načrt (zbirno tehnično poročilo, izkazi in grafičnimi prikazi: zbirni prikaz komunalne infrastrukture, grafični in drugi podatki za zakoličbo) načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrte strojnih in elektro inštalacij in opreme, načrt s področja požarne varnosti in načrte z ostalih področij po potrebi. Načrt arhitekture vsebuje teh. poročilo, risbe (tlorise, prereze, detajle, sheme oken in vrat), popis del. Načrt gradbenih konstrukcij vsebuje statični izračun s teh. poročilom, pozicijske in armaturne načrte. Načrt elektroinštalacij in elektro opreme vsebuje izračune s teh. poročilom, risbe (jakotočne in šibkotočne inštalacije), popis del. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme vsebuje izračune s teh. poročilom, risbe (ogrevaje, prezračevanje, vodovod), popis del. Načrt s področja požarne varnosti vsebuje projektne rešitve za zagotavljanje evakuacije in učinkovito intervencijo in gašenje.

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)

PID se izdela po končani gradnji. Namenjena je pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. V PID so prikazana odstopanja od DGD (osnove za pridobitev GD) in PZI, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje. Vsebuje vodilni načrt in druge načrte iz strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

Namen projekta izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja.

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA (DZO)

Z DZO izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je zgrajen v skladu z izdanim GD. Če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci lahko predloži več ločenih dokazil o zanesljivosti objekta, ki moraj skupaj prikazovati, da objekt glede na namen, velikost, zmogljivost, vrsto, predvideni vplivi in druge značilnosti objekta izpolnjuje bistvene in druge zahteve. Če investitor gradi v lastni režiji lahko DZO izdela sam ali mu pomaga projektant.

REKONSTRUKCIJA in PRIZIDAVA

Rekonstrukcija pa je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta. Spremenijo se (v celoti ali delno) konstrukcijski elementi, zmogljivost ali se izvedejo izboljšave. Ohraniti je treba najmanj temelje ali kletne zidove obstoječega objekta, gabariti pa se navadno ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje gabaritov je mogoče le v primeru, da je potrebno usklajevanje z bistvenimi zahtevami, ki jih določajo predpisi s katerimi se ureja graditev.

Prizidava je v postopku urejanja gradbene in projektne dokumentacije obravnavana kot novogradnja. Pri prizidavi se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri.

V sami osnovi je postopek priprave projektne dokumentacije enak, kot v primeru novogradnje. Projektna dokumentacija je osredotočena le na tisti del objekta, ki se ga spreminja ali prizida. Zahtevan je opis konstrukcijskih ukrepov, ki so del rekonstrukcije ali prizidave. Na začetku projektant pripravi načrte posnetka obstoječega stanja objekta, ki predstavlja osnovo za nadaljnje delo.

Scroll to Top